content image

Kopij inleveren

Algemeen gedeelte

De redactie van Geandewei verwelkomt - voor het algemene gedeelte - nieuws- en opiniestukken uit de breedte van de Protestantse Kerk in Nederland, mits die relevantie hebben voor de lezers in Fryslân. Ook kunt u aankondigingen sturen van activititeiten die u interessant acht voor deze doelgroep. De redactie geeft geen plaatsingsgarantie en kan ook niet corresponderen over ingestuurde kopij. Voor nieuws- en opinieverhalen geldt een maximum van 750 woorden, tenzij vooraf anders afgesproken. 

Kopij voor het algemene gedeelte is tot vijftien dagen voor verschijning welkom op

redactie@geandewei.nl

(Bij sommige klanten van Kabel Noord worden mails naar dit adres als onbestelbaar terugbezorgd. Zij kunnen geandewei@arjenbakker.nl gebruiken)

of per post op:

Redactie Geandewei
Romptastrjitte 15
9036 PK Menaam

Hoofdredacteur Arjen Bakker is telefonisch bereikbaar via (0518) 750 276, echter niet voor bezorgklachten, verhuizingen en dergelijke.

Editiedelen
Het is ook mogelijk dat u informatie heeft die vooral interessant is voor lezers in de specifieke editiegebieden: Leeuwarden (inclusief Huizum en Goutum), Drachten en de classis Dokkum. Dit zal vooral om aankondigingen gaan van speciale diensten, lezingen, concerten en dergelijke. Elke editie heeft (een) pagina('s) met dergelijke 'bovenlokale berichten'. U kunt uw berichten inleveren tot de vrijdag voor verschijnen bij:

Editie Leeuwarden: leeuwardenalgemeen@geandewei.nl (deadline vrijdag 20.00 u)
Editie Drachten: pgdrachten@geandewei.nl
Editie Dokkum: editiedokkum@geandewei.nl

Gemeentenieuws
Elke aangesloten kerkelijke gemeente heeft een eigen plekje in Geandewei, waarin ze mededelingen doet over de diensten, pastoraat, eigen activiteiten en wat dies meer zij. 
Deze rubrieken worden verzorgd door kopijverzamelaars per gemeente. Wij verzoeken u vriendelijk hen niet allemaal te benaderen met het verzoek een provinciebrede of bovenlokale activiteit op te nemen in hun kolommen: zulke informatie hoort thuis in het algemene of het editiegedeelte en moet dus ook daar naartoe gestuurd worden. Wilt u niettemin contact met een specifieke kopijleverancier, weet dan dat zijn of haar mailadres bestaat uit een combinatie van zijn/haar gemeentenaam en @geandewei.nl. Bijvoorbeeld: pghantum@geandewei.nl. Het precieze adres staat in Geandewei, net als de deadline. De meeste kopijleveranciers willen hun kopij uiterlijk op de vrijdag voor verschijning hebben.

Voor kopijverzamelaars